Audiobooks

 

Franki Amato Mysteries


Limoncello Yellow
(Franki Amato mysteries, Book 1) UNABRIDGED

 

Buy the Limoncello Yellow audiobook:

75x50_Amazon_Icon


Prosecco Pink
(Franki Amato mysteries, Book 2) 
UNABRIDGED

 

Buy the Prosecco Pink audiobook:

75x50_Amazon_Icon


Amaretto Amber
(Franki Amato mysteries, Book 3) 
UNABRIDGED

 

Buy the Amaretto Amber audiobook:

75x50_Amazon_Icon